Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 28. září 2019.

Program
od 18 do 22 hodin
 - komentované prohlídky budovy sokolovny
 -  hudební překvapení
 -  výstava fotografíí ke 120 let založení Sokola
 - miniakademie sletových skladeb,
 - kvíz pro děti a dospělé - historie zábavně
 

O sokolovně

Nejvýznamnější událostí pro jednotu je zcela určitě ustavující valná hromada, která se konala 30. července 1899 v sále dnes již neexistujícího hostince Na Staré poště. Na ní bylo přijato 32 členů, schválen vstup divadelních ochotníků do dramatického odboru Sokola a zvoleni br. Josef Kulíšek starostou a br. Otto Vošahlík náčelníkem. Hned v srpnu téhož roku byla zahájena pravidelná cvičení; z počátku cvičili jen muži  - v létě na zahradě, v zimě v sále zmíněného hostince; ženský odbor byl ustaven v září 1911.

Velkým příspěvkem pro společenský život obce bylo založení biografu; jeho provoz byl v novém sále Na Staré poště slavnostně zahájen 5. srpna 1928. V tomto sále se ve všední dny cvičilo, o sobotách a nedělích se promítalo a byly pořádány taneční zábavy. Kino bylo v činnosti až do okupace; po ní bylo vráceno Sokolu, jemuž patřilo až do roku 1946, kdy byly biografy zestátněny.

Stavba sokolovny byla zahájena slavnostním položením základního kamene 8. května 1932 a již na podzim téhož roku se v sokolovně cvičilo. Nová sokolovna sice sloužila i jiným akcím - hrálo se tu divadlo, pořádaly koncerty a konaly se taneční zábavy – ale v předválečných letech se v ní hlavně nacvičovalo na 10. všesokolský slet v roce 1938. Na tomto sletu, který se stal jednou z mnoha celonárodních manifestací na obranu republiky, cvičilo mnoho dobřichovických Sokolů. Hned na počátku okupace však činnost naší TJ skončila – dne 18. října 1941 byla sokolská organizace zakázána a rozpuštěna; někteří členové TJ byli zatčeni a vězněni. Po válce byla zahájena činnost valnou hromadou dne 26. května 1945, na níž byl zvolen nový výbor se starostou K. Havlíkem, náčelníkem H. Jankou a náčelnicí L. Gemperlovou. Významnou akcí bylo dne 25. srpna 1945 vyzvednutí praporů, které československému Sokolu věnovali prezidenti Masaryk a Beneš. 

Neměli bychom zapomenout ani na veřejné vystoupení reprezentačního družstva gymnastů v roce 1948 před jejich odjezdem na londýnskou olympiádu. V tomto roce se v červenci uskutečnil 11. všesokolský slet; při sletovém průvodu Prahou došlo k projevům nesouhlasu s poúnorovým vývojem – už během tohoto průvodu byla zatčena tehdejší vedoucí dorostenek, sestra L. Burdychová. Krátce po sletu byli někteří členové TJ vyloučeni  a několik funkcionářů nahrazeno jinými.

V roce 1950 došlo ke sjednocení tělovýchovy, ale naše TJ, jako jednota venkovská, si přes některé problémy mohla ponechat název Sokol. Padesátá léta jsou pro naši jednotu ve znamení výstavby sportovního střediska, která byla slavnostně zahájena 2. dubna 1950.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.