Zbraslav – Pamětní deska dr. Miroslava Tyrše k upomínce jeho pobytů na Zbraslavi v letech 1881–1883

Typ stavby: Pamětní desky, solpersteine
Kraj:Hlavní město Praha
Župa:župa Pražská-Scheinerova
Okres:Hlavní město Praha
Stav objektu:existuje
Autor objektu:Josef Alexandr – návrh desky, Josef Uzel – zhotovení desky
Datace:Slavnostní odhalení pamětní desky 8. července 1888, znovuodhalení 8. září 1946
Vložil:sokolzbraslav

Popis objektu

Pamětní deska Dr. Miroslavu Tyršovi v upomínku na jeho pobyt na Zbraslavi v letech 1881–1883 byla umístěna na zbraslavském nábřeží na dům č. 65 (dnes ulice U Malé řeky č. 622), který patřil členům Sokola Janu a Barboře Zdechyncovým během slavnosti, které se účastnily jednoty tehdejší Středočeské župy. Za druhé světové války byla pamětní deska sejmuta a uschována na půdě domu, po osvobození byla 8.září 1946 znovu slavnostně usazena na původní místo.

 

Slavnost odhaleni desky pamětní

Národní listy. Praha: Julius Grégr, 28. 6. 1888, 28 (178, odpolední vydání). s. (3). ISSN 1214-1240.
Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:6aa7f8f9-435f-11dd-b505-00145e5790ea

Ze župy středočeské. Slavnost odhaleni desky pamětní, kterou Sokolstvo středočeské posvětilo památce tvůrce Sokolstva, dra. Miroslava Tyrše, a kterou ve Zbraslavi na domě, v němž oslavenec času letního přebýval, zasadí, položena jest ke dni 8. č e r v e n c e t. r. na 3. hod. odpol. Nehlučná slavnost obmezí se na kruh bratrské jednoty pražské, župy středočeské i jednot okolí pražského, v župě nesdružených, ač, jak rozumí se samo sebou, deputace jednot venkovských z jiných žup budou vítány. Pozvání jednot i korporací převzala br. jednota zbraslavská, jíž též buďte přibláiky činěny. Slavnostní řeč prosloví dr. P o d l i p n ý. Vzhledem k době slavnosti ponechává se br. jednotám volnost, spojiti s odpolední slavností dopolední výlet, ježto se nevyjde z Prahy společně; každá jednota pražského rayonu ohlásí účastenství svoje sama pro sebe a to policejnímu řiditelstvuí a okr. hejtmanství smíchovskému, každá jednota vezme tentokráte prapor s sebou. Schůze jednot položena na louku před mostem zbraslavským nejdéle do 3. hod. odpol., kdy hne se průvod, jenž projde městem na nábřeží k domu, kdež slavnostní akt se odbude. Po slavnosti uspořádá Sokol zbraslavský slavnost zahradní. V 9 hodin večer nastoupí se společně zpětný pochod do Chuchle, odkud zvláštním parníkem do Prahy. —

Pamětní deska dle náčrtku architekta p. Josefa Alexandra svěřena ku provedení firmě p. Jos. Uzla, jenž zhotoví ji z bílého mramoru s rámem i hořejší ozdobou pískovcovou (140 cm výšky, 7,4 cm šířky). — Díky vzdává výbor br. dru. Čížkovi a Scheinerovi za přispění radou i skutkem, dále br. Jos. Alexandrovi za laskavost, s jakou podal náčrtek desky i celý detail provedl, jakož i majiteli domu, na němž deska bude zasazena, p. Zdechyncovi, za ochotu, s jakou veškerým přáním delegátů župních vyhověl.

 

Slavnost Tyršova na Zbraslavi

Národní politika. 6. 7. 1888, 6 (186). s. [3]. ISSN 1802-5110.

Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:eea3fe90-663f-11dc-83ae-000d606f5dc6

Příští neděli 8. července odhalena bude slavnostním způsobem u přítomnosti četných spolků sokolských pamětní deska Miroslavu Tyršovi na domě, v němž po dlouhá léta bydlíval za doby letní.
O 1. hod. odpol. shromáždí se Sokol zbraslavský a půjde vstříc ostatním spolkům, které na louce u mostu se seřadí. O půl 3. hod. odp. půjde pak průvod s hudbou a prapory městem na nábřeží k domu, v němž oslavenec bydlíval. Starosta zbraslavské jednoty uvítá účastníky, načež po slavnostní řeči odhalena bude deska a odevzdána v ochranu jednoty zbraslavské. O půl 5. hod. započne pak velká zahradní zábava, která zakončí velkým ohňostrojem. O 9. hod. nastoupí všechny jednoty pochod až k přístavišti do Chuchle, odkudž o půl 11. hod. pražské a jiné jednoty parníkem odplují do Prahy.

 

 

Tyršova slavnosť na Zbraslavi

Zlatá Praha. Praha: J. Otto, 20. 7. 1888, 5 (35). s. 555. ISSN 1801-2493.

Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:5be16e42-435e-11dd-b505-00145e5790ea

(Vyobrazení na str 556)
Sokolská slávnosť, odbývaná na Zbraslavi dne 8. t. m, měla rozměry a ráz veliké slavnosti národní. V 33. čísle tohoto ročníku přinesli jsme vyobrazení pamětní desky, kterou Sokol Pražský zasaditi dal ve Zbraslavi na dům, obývaný v letech 1881–1883 nezapomenutelným drem. Miroslavem Tyršem. Odhalení této desky dálo se za přehojného účastenství netoliko jednot Sokolských, v popředí Pražské a také okolních, ale i nepřehledných zástupův vlasteneckého obyvatelstva domácího, Pražského a ze sousedních osad po obou březích Vltavy a Berounky. Střediště slavnosti byla řeč
dra. Podlipného, plna národní vroucnosti, sokolské síly, vlasteneckého, povzbuzujícího ohně, řeč, důstojná památky takového muže, jakým byl dr. Miroslav Tyrš, řeč, která zajisté jako plodné, zdárné símě utkvěla v myslech a srdcích všech účastníkův Zbraslavské slavnosti. Velice dojemný а k svému vznešenému účelu úplně přiměřeny byly také zpěvy, pronešené na oslavu zvěčnělého náčelníka Sokolské jednoty Pražské. Zbraslav toho dne skvěla se v nádherném rouše slavnostním, prapory červenobílé vlály s budov, věnce zdobily zejména onu čásť města, kde stojí památné druhdy obydlí Tyršovo. Nadšeni pro myšlénku, jíž dr. Mir. Tyrš věnoval všechny síly svého života, plálo na tvářích tisícův a tisícův. Upřímná, srdečná zábava rozproudila se po skončené slavnosti před pamětní deskou celým městem. I Vltava slavila památku svého druhdy miláčka, zaskvěla se v záři světel a barevných ohňův a poskytovala velmi malebný pohled v širé rovině. Nikdo z účastníkův zajisté po celý život nezapomene na Zbraslavskou slávnosť Tyršovu.

Zdroj informací, literatura

Archiv Sokola Zbraslav

Národní listy. Praha: Julius Grégr, 28. 6. 1888, 28 (178, odpolední vydání). s. (3). ISSN 1214-1240. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:6aa7f8f9-435f-11dd-b505-00145e5790ea

Národní politika. 6. 7. 1888, 6 (186). s. [3]. ISSN 1802-5110. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:eea3fe90-663f-11dc-83ae-000d606f5dc6

Zlatá Praha. Praha: J. Otto, 20. 7. 1888, 5(35). s. 555. ISSN 1801-2493. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:5be16e42-435e-11dd-b505-00145e5790ea

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.