Sokolovna Hostivice

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Středočeský
Župa:župa Budečská
Okres:Praha-Západ
Stav objektu:existuje
Autor objektu:Antonín Hakl
Datace:1922
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice byla ustavena 18. září 1892, kdy se sešla valná hromada za účasti 20 osob. Novou jednotu čekala spousta práce. Bylo potřeba získat další členy, předložit stanovy ke schválení c. a k. okresnímu hejtmanství v Kladně, připravit vše potřebné pro cvičení a hlavně bylo třeba najít vhodnou spolkovou a cvičební místnost. 

Z počátku cvičili hostivičtí sokolové v sále hostince U chmelového keře. První cvičební hodina se zde uskutečnila 20. října 1892. V červenci 1893 se ale jednota nepohodla s majitelem hostince Antonínem Kapalínem a rozhodla se přestěhovat do jiných prostor. Než se tak stalo, prodal pan Kapalín svůj hostinec Karlu Neradovi, který byl podporovatelem Sokola, a tak zde hostivická jednota zůstala i nadále, a to po celých 30 let, až do postavení vlastní sokolovny.

Z pamětní knihy Sokola Hostivice 1892–1912 (Prameny k hostivické historii, řada I, svazek č. 1):

"Za místnost spolkovou a ku cvičení nejzpůsobilejší uznána místnost p. Kapalína, s tím pak o propůjčení této jednáno. Pan Kapalín místnost svého hostince ochotně zdarma uvolil se propůjčiti ku potřebě Sokola s tou podmínkou, že jednota bude tyto čistiti a v zimě při cvičení vytápěti. Sepsaná o tom vzájemná smlouva a oběma stranami podepsána."

"Dne 9. července 1893 konána byla druhá mimořádná valná hromada jednoty. Hlavním bodem jednání bylo rozhodnutí, má-li jednota změniti svoji místnost spolkovou. Usneseno pak jednohlasně, by vzhledem k tomu, že místnost přešla v ruce nového majitele, by se neměnila. Tímto rozhodnutím ukončen spor vypuknuvší mezi členy, by místnost spolková byla změněna."

 

V listopadru roku 1912 se výbor jednoty usnesl na tom, že zadá vypracování stanov družstva pro postavení vlastní tělocvičny. Stanovy byly hotovy už za měsíc a na začátku roku 1913 bylo valné hromadě jednoty doporučeno skutečně družstvo ustavit. Předsedou svolávacího výboru, br. Antonínem Haklem byla svolána ustavující valná hromada družstva na neděli 10. července. Celkem se sešlo 29 členů. Ještě do konce téhož roku přišel do fondu družstva první peněžitý dar ve výši 100 rakouských korun, a to od obce Hostivice. Veškeré snahy o realizaci stavby ale přerušilo vypuknutí první světové války o rok později. Od července do srpna 1914 zabralo pronajaté sokolské prostory vojsko. V listopadu 1914 bylo v obci ubytováno asi 65 polských vystěhovalců, z toho asi 16 našlo útočiště v zadní místnosti (šatně) sokolské "tělocvičny". Šatna tak musela být vyklizena, skříně s knihami byly umístěny ve vchodu do sálu tak, že tvořily jakousi stěnu, která oddělovala tělocvičnu od dočasného ubytování vystěhovalců. Ve stísněné místnosti se tak cvičilo prozatím dál. 

Po roce 1918 začala členská základna Sokola Hostivice narůstat a myšlenka na postavení vlastní sokolovny se stala více než aktuální. Dne 10. června 1921 byly schváleny plány na stavbu sokolovny, o měsíc později zakoupila jednota vhodný pozemek od státního statku za částku 14 980 korun. Obnos byl zaplacen ze spolkové pokladny družstva. Později byly ještě přikoupeny dvě parcely proti místní továrně firmy Staněk a Ponec, a tak se suma vyšplhala na 20 765 korun. S dokoupenými parcelami se počítalo pro letní cvičiště. Stavba započala výkopem základů o pár dní později, konkrétně 20. července. Práce řídil Antonín Hakl, který v květnu 1920 vypracoval plán sokolovny. Dřevěnou konstrukci provedl Antonín Zvoníček z Liboce. Stavební práce pokračovaly po celé léto, za značného přispění samotného členstva. Přes zimu se práce zpomalily, ale pěkné a teplé jaro roku 1922 umožnilo vše dokončit podle plánu. 

Slavnostní otevření sokolovny proběhlo ve dnech 17. a 18. června 1922. V sobotu 17. června večer bylo v nové sokolovně sehráno divadelní představení "Lucerna". Pro velký úspěch bylo za týden opakováno. Vlastní slavnost převzetí sokolovny se odehrávala v neděli 18. června, nejprve v 10 hodin slavnostní valnou hromadou, odpoledne byl na programu průvod od hostince U Neradů, přes náves na letní cvičiště u nové sokolovny, kde následovala slavnostní akademie. Večer pak byla uspořádána sokolská zábava.

Jednota dokonce získala licenci na promítání filmů, na zřízení kina si ale musela vypůjčit v kampeličce částku 40 000 korun. Roku 1924 definitivně ukončilo svou činnost družstvo pro postavení tělocvičny. 

Po říjnu roku 1941 převzal hostivickou sokolovnu do správy obecní úřad. V roce 1949 získala jednota od Fondu národní obrany objekt v Tisé u Děčína, kde vzniklo rekreační středisko. Ve stejném roce byl do Hostivice dopravován materiál z bývalé továrny v Petrovicích u Tisé, který posloužil k rekonstrukci sokolovny. Rekonstrukce skončila v roce 1952. Původní dřevěné budovy zmizely, tělocvičný sál byl rozšířen na každé straně o tři metry. Slavnostní otevření po renovaci se uskutečnilo 15. listopadu 1952, ještě za účasti starosty ČOS Josefa Truhláře. 

Zdroj informací, literatura

90 let Tělovýchovné jednoty Sokola Hostivice 1892–1982

Webové stránky www.hostivickahistorie.cz, výstava Tělovýchova a sport v Hostivici: http://www.hostivickahistorie.cz/spolky/sokol/vystava/index.htm (Výstava vznikla u příležitosti 120. výročí vzniku T. J. Sokol Hostivice v roce 2012.)

Webové stránky www.hostivickahistorie.cz, přepsané pamětní knihy T. J. Sokola Hostivice: http://www.hostivickahistorie.cz/prameny_i.html

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.